БИДНИЙ ТУХАЙ

БИДНИЙ ТУХАЙ

НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо (цаашид “НҮБ-ын ЗЗХ” гэх) нь НҮБ–аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүүхэд, өсвөр үеийхэн, залуучуудад хүргэх, мөн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээнд хүүхэд, залуусыг төлөөлөх, оролцоог хангах зорилготой НҮБ-ын дэргэдэх сайн дурын залуучуудын хороо юм.

Тус хороо нь анх 2006 онд НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэргэд байгуулагдаж байсан бөгөөд 2008 онд НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо болон өргөжиж байгуулагдсан. НҮБ-ын ЗЗХ нь одоогоор хүүхэд, залуучуудын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 15 гишүүнтэйгээр Монгол дахь НҮБ–ын төрөлжсөн байгууллагууд, иргэний нийгэм болон төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. НҮБ-ын ЗЗХ нь Монголын хүүхэд, залуучуудад хүрэх Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилтийг хангах, аливаа төсөл, хөтөлбөрүүдэд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, залуусын дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшинд хүргэхийг зорьдог.