Комик цувралууд

Та залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх адал явдалтай танилцаарай!


Comic Viewer

Комик 1: Албадан хөдөлмөрлүүлэх

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6
Comic Page 7
Comic Page 8
Comic Page 9
Comic Page 10

Комик 2: Хөдөлмөрийн гэрээ

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6
Comic Page 7
Comic Page 8
Comic Page 9
Comic Page 10

Комик 3: Ажлаас үндэслэлгүй халах

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6
Comic Page 7
Comic Page 8
Comic Page 9

Комик 4: Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг ажилтны санаачилгаар цуцлах

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6

Комик 5: Цалин олгоогүй бол ажлаа хийхгүй байж болох уу

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5

Комик 6: Дагалднаар ажиллуулах

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5

Комик 7: Сэлгэн ажиллуулах

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6

Комик 8: Сахилгын шийтгэл

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6
Comic Page 7
Comic Page 8

Комик 9: Цалин хөлс тогтоосон хугацаанд олгоогүй үед алданги тооцох

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6

Комик 10: Эд хөрөнгийн хариуцлага

Comic Page 1
Comic Page 2
Comic Page 3
Comic Page 4
Comic Page 5
Comic Page 6
Comic Page 7
Comic Page 8