Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухай видео хичээлүүд


Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Зохистой хөдөлмөрийн худалдаа" төслийн дэмжлэгтэйгээр олон нийтэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор богино хэмжээний видео хичээлүүд бүтээсэн байна.

Та сонирхож буй сэдэв дээрээ дарж хөдөлмөрийн тухай хуулийг тайлбарласан бичлэгүүдийг үзээрэй!
Эх сурвалж: https://www.ilo.org/beijing/what-we-do/events-and-meetings/WCMS_866214/lang--en/index.htm