Сертификат

Интерактив цахим хичээлд оролцож, онлайн сорилыг дуусгасанаар авах боломжтой

/Жич: загвар нь оролцогчийн гар дээр авах сертификатийн сүүлийн хувилбар биш болно/