NEW MEMBER ENROLLMENT

NEW MEMBER ENROLLMENT

ШИНЭ ГИШҮҮНИЙ ЭЛСЭЛТ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Залуучуудын Зөвлөх Хороо (НҮБЗЗХ)-ны 2023 оны хаврын элсэлтийг албан ёсоор зарлаж байна. НҮБЗЗХ нь 17 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залууст хүргэх, мөн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээнд хүүхэд, залуусыг төлөөлөх, оролцоог хангах зорилготой НҮБ-ын дэргэдэх сайн дурын залуучуудын хороо юм.

Элсэгчийн үндсэн шаардлага:
-16-24 настай Монгол улсын иргэн
-Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд болон залуучуудын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах чин хүсэлтэй байх

Ямар нэгэн залуучуудын нийгэмлэг төлөөлдөг бол давуу тал болно (Төрийн бус, сайн дурын, иргэний нийгмийн байгууллага эсвэл оюутан сурагчдын холбоо, клуб)

Шалгаруулалт дараах 3 хэсгээс бүрдэнэ:
1. Өргөдөл хүлээн авах https://forms.gle/e9zmEG2bVu8VmBn67
2. Ярилцлага
3. Төслийн ажил
Өргөдлийг 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 23:59 (GMT+8) хүртэл хүлээн авна.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NEW MEMBER ENROLLMENT
UNYAP (United Nations Youth Advisory Panel) is in its 17th year of operation and is an advisory body that, if necessary, makes recommendations to the organizations of the UN system in the field of youth, as well as to participate in the activities of UN agencies, affecting young people. We’re dedicated to disseminating knowledge and understanding of UN policies and programs in Mongolia to children, adolescents, and young people, and to representing and participating in the planning, implementation, and evaluation of programs.

Who can apply?
- A Mongolian citizen aged from 16-24
- Be passionate about youth development and achievement of SDGs in Mongolia Representing a youth organization/ association will be considered as an advantage (non-governmental, voluntary, civil society organization or student association, club, etc.)

The application process will proceed with three stages:
1. Application screening https://forms.gle/e9zmEG2bVu8VmBn67
2. Interview
3. Project work
The application deadline is March 3rd 23:59 (GMT+8)